Instagram nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat


1. A játék szervezője- Meixner Ádám
Adószám: 68121604-1-26 a továbbiakban: Játékszervező -.

2. A Játék

2.1. Jelen játékszabályzat a Meixner Ádám által üzemeltetett www.instagram.com/jacuzziprojekt címen található Instagram oldalon meghirdetett nyereményjátékra vonatkozik - a továbbiakban: Játék -.

2.2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2.3. A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, illetve a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.


2.4. Az Instagram közösségi oldal a Játék szervezésében, a nyeremények biztosításában, sorsolásában, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben nem vesz részt, a Játékot nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal, azokért felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn.

3. A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy.

3.2. Korlátozottan cselekvőképes személy a játékban való részvételre csak törvényes képviselője hozzájárulásával, a nyeremény átvételére pedig csak törvényes képviselője útján jogosult.

3.3. A Játékban nem vehetnék részt a Játékszervező tisztviselői, munkavállalói, a vele tagsági jogviszonyban állók, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói

4. A Játék időtartama

4.1. A Játék időtartama minden alkalommal a Játék meghirdetésének időpontjában, a Játékra történő felhívásban kerül pontosan meghatározásra.

4.2. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

5. A Játék feltételei és menete

5.1. A Játékban való részvétel feltétele a JacuzziProjekt Instagram oldalára feltöltött storyban, postban a nyereményjáték leírását tartalmazó lépések teljesítése.

5.2. A Játék menetének részletes leírását a Játékra való felhívás tartalmazza, amely minden esetben a JacuzziProjekt Instagram oldalára feltöltött, a Játékban résztvevő képpel együtt kerül közzétételre.

5.3. A sorsolásban való részvételhez, a játékosoknak követniük kell a Játékra való felhívásban szereplő részletes leírást, különös tekintettel az abban meghatározott határidőkre.

5.4. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékból való azonnali kizárással jár.

6. Sorsolás és nyeremény

6.1. A nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással választja ki a játékban résztvevő játékosok közül.

6.2. Minden meghirdetett Játékot követően egy nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja a Játékra való felhívásban meghatározott időpont. A sorsoláson csak a hozzá kapcsolódó Játékra történő felhívásban közzétett játékleírást követő játékosok vesznek részt.

6.3. A nyeremény minden esetben a Játékszervező által forgalmazott termék, amely a Játékra történő felhívásban kerül pontos meghatározásra, de a Játékszervező fenntartja magának a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény készpénzre nem váltható.

6.4. A nyertesek értesítése az Instagram üzenetküldő rendszerén keresztül történik. A kapcsolatfelvételt követően a nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

6.5. A nyeremény kézbesítése/átvétele egyeztetés alapjan személyesen a játékszervező valamely előre egyeztetett üzletében, vagy csomagküldő szolgálat igénybevételével történik a szállítási cím nyertessel való egyeztetését követően. A kiszállítás költségét a Játékszervező viseli.

6.6. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy ha a Játékszervező 6.4. pont szerinti értesítését követő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért.

6.7. Arra az esetre, ha a nyertes a nyeremény átvételére a 6.6. pont alapján nem lenne jogosult, a Játékszervező fenntartja magának a pótsorsolás és a pótnyertes hirdetésének jogát. A pótsorsolás és a pótnyertes értesítésének szabályai megegyeznek 6.1.-6.5. pontokban foglaltakkal.

7. Adatkezelés

7.1. A játékosok Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.

7.2. A játékosok által a Játék során megadott adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Játékszervező, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a játékosok hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

7.3. A játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az értesítéshez és a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlen személyes adataikat (név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám) a Játékszervező kezelje és feldolgozza.