ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a [Meixner Ádám EV] (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a Honlapján [https://jacuzziprojekt.hu] (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.
A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett szolgáltatást a Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.
Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Amennyiben az Ügyfél a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Fogyasztóvédelmi tájékoztatás és Elállási nyilatkozatminta útján adja meg.
A Honlap szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi Ügyfele jogosult igénybe venni, amennyiben a Honlapon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Név: Meixner Ádám EV.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Csillag utca 26.

Nyilvántartási szám: 51259570

Adószám: 68121604-1-26

Telefon: +36702316004

Email: info@jacuzziprojekt.hu

Bankszámlaszám: 11773353-01432275-00000000

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
2.1.A Szolgáltató által nyújtott termék szolgáltatásának megvásárlása elektronikus úton leadott ajánlatkéréssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az internet bármelyik e-felületén (web, Facebook, Instagram, Tik-Tok stb.) leadott rendelés esetén a jelen általános szerződési feltételek automatikusan elfogadottnak, így az egyedi szerződés részének tekintendők, attól nem lehet jogérvényesen eltérni.
2.2. Ügyfél az adott termék vásárlására vonatkozó ajánlatát a vonatkozó adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, az "Szolgáltatás megrendelése" ikonra kattintással küldi meg Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát egy visszaigazoló e-mail útján fogadja el, amely kifejezetten tartalmazza a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatát. Amennyiben az Ügyfél ajánlata a termék emblémázására is kiterjed, úgy az "Ajánlat elküldése" csak ajánlatkérésnek minősül, amelyet a Szolgáltató ajánlatának kiküldése, majd az ajánlat Ügyfél általi elfogadása követ (a szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre a felek között). A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

3. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, az árut szolgáltatni, az árut az idevágó népegészségügyi előírásoknak megfelelő állapotban installálni és - szükség szerint - az árura vonatkozó minden okmányt átadni. A teljesítés helye - amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem rendelkeznek - az Ügyfél székhely/telephelye/tartózkodási helye.
3.2. A megrendelés során az "Szállítási cím" megadása esetén Szolgáltató köteles az árut az Ügyfélhez továbbítani, illetve annak továbbításáról gondoskodni a megrendelés során az Ügyfél által a "Szállítási mód" alatt megjelölt módon. A fuvarozás - Honlapon feltüntetett díját - az Ügyfél viseli. Az áru jelen pontban meghatározott módon történő átvétele esetén az Ügyfél a megrendelés során az alábbi fizetési módok közül választhat: készpénzes fizetés [lásd alább] banki átutalás, bankkártyás fizetés.
3.3. Szolgáltató köteles az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt, illetve csomagolt módon szolgáltatni.

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1. A Honlapon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontig szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.
4.2. A megrendelt árut a Szolgáltató a megrendelést (akár elektronikus úton, nem rögzített formában)követő visszaigazoló jelzésben (e-mailben, vagy telefonon vagy egyéb elektronikus úton)) meghatározott szállítási időn belül köteles szolgáltatni, a szállítási idő - eltérő megállapodás hiányában - a szolgáltatási díj teljes kiegyenlítését követő napon kezdődik. A szállítás a Szolgáltató saját fuvareszközével történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni, kivéve, ha erre vonatkozóan a felek külön írásban megállapodnak.
4.3. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Szolgáltató szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, a Polgári Törvénykönyv [Ptk.] szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Ügyfél viseli.
4.4. Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot és az installációt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A telepíthetőség fizikai lehetőségeinek megvizsgálása nem a Szolgáltatót terheli [teherbírás, vízellátás, elektromos hálózat terhelhetősége]. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a Szolgáltató az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.
4.5. Az Ügyfél köteles rendelésének ellenértékét megfizetni a megrendelés visszaigazolását vagy az ajánlat Ügyfél általi elfogadását követő napon. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.6. A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az esetlegesen e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik.

5. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a szolgáltatás díját és átvenni az árut.
5.2. A szolgáltatás díjának megfizetése:- az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Ügyfélnek - ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik - a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek megfelelően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az árut. A Szolgáltató a fizetést az áru, illetve az okmányok átadásának feltételévé teheti.
5.3. Az Ügyfél az áru megvizsgálása hiányában is köteles megfizetni a szolgáltatási díjat. A Szolgáltatóval régebbi üzleti kapcsolatban lévő, rendszeres Ügyfelek esetén - külön megállapodás alapján - lehetőség van a vételár jelen ÁSZF-től eltérő időpontban történő utólagos, vagy határidőre történő megfizetésére is.
5.4. Az Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a fogyasztók megtévesztésével (különös tekintettel az értékesített áruk körére és jellegére) jár. Kizárólag az Ügyfél felelős minden olyan kötelezettség betartásáért, amelyet a termék általa történő reklámozására, fogyasztók számára ajánlására, forgalmazására vagy értékesítésére az adott tagállami szabályozás előír. E kötelezettségek megszegése esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a nála bekövetkező esetleges károkért Ügyféltől kártérítést követelhet.

7. MEGRENDELÉS
7.1. A Honlapon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve - ahol szükséges - a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.
7.2. A Honlapon megjelenített termékek ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) forintban [HUF] van feltüntetve. 
7.3. A megrendelés feladására az "Szolgáltatás megrendelése" feliratra kattintást követően vagy telefonon, illetve egyéb kommunikációs csatornán kerül sor. A megrendelés feladása az Ügyfél számára ajánlati kötöttséget, a visszaigazoló e-mail megérkezésével pedig fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.
7.4. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékre vonatkozó szolgáltatási díjat nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült szolgáltatási díjától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás díjon szállítani, hanem felajánlhatja a helyes díjon történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
7.5. A megrendelést a Szolgáltató az Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
7.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a "vissza" gomb megnyomásával).

9. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS
9.1.Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés lényeges adatait és a rendelési azonosítót. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfélt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
9.2.Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

10. FIZETÉSI FELTÉTELEK
10.1. Az Ügyfél megrendelését a megrendelés visszaigazolását követően első sorban készpénzben [HUF,] banki átutalással egyenlítheti ki.
10.2. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza e-mailben számlát küld meg az Ügyfél által megadott e-mail címre, majd - ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően szolgáltatja az árut Ügyfél részére.
10.3. A Szolgáltató az Ügyfél részére az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően - az Ügyfél által választott fizetési módtól függően - elektronikus úton megküldött számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre (vagy az Ügyfél kifejezett kérésére postai úton az Ügyfél által megadott címre). Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani.

11. FELELŐSSÉG
11.1. A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.
11.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért.
11.3. A szolgáltatás értékesítése esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti [a magyar joghatóság szerinti] jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
11.4. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
11.5. A Szolgáltatót a termékek hibátlanságáért a fogyasztóvédelmi tájékoztató szerint terheli szavatosság és jótállás. Nem fogyasztói szerződés esetén a Szolgáltató 6 hónap szavatosságot vállal.

12. SZELLEMI TULAJDON
12.1. A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.
12.2. A Honlap és a Webáruház tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
13.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.
13.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

Hatálybalépés dátuma: 2020. augusztus 01.
Jelen ÁSZF internetes elérésének helye: https://jacuzziprojekt.hu/

[Meixner Ádám
Szolgáltató
egyéni vállalkozó]